Privacyverklaring

Privacyverklaring ResultaatGroep B.V. | Managers in IT | RG ICT Security B.V.

 

Bedrijven
ResultaatGroep B.V., Managers in IT (een handelsnaam van RG Zorginnovatie B.V.) en RG ICT Security B.V., gevestigd te Huis ter Heide, hierna tezamen te noemen ‘ResultaatGroep’, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
ResultaatGroep B.V.
RG ICT Security B.V.
Managers in IT

Rembrandtlaan 2
3712 AK Huis ter Heide

Tel. +31(0)85 – 20 15 084
Email: privacyoffice@resultaatgroep.nl
Website: www.resultaatgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ResultaatGroep verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, en/of omdat uw werkgever of een derde aan wie u uw gegevens direct of indirect zelf hebt verstrekt, deze aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze zakelijke relaties:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens vermeld op Curriculum Vitae (bij in- of doorlening);
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via de website van ResultaatGroep, in correspondentie en telefonisch.

ResultaatGroep heeft bedrijven (geen consumenten) als klant. Van deze bedrijven verwerken wij ook meerdere of alle van de onderstaande gegevens:

 • Bankrekeningnummer(s);
 • BTW-nummer;
 • Loonheffingnummer;
 • Beoordeling kredietwaardigheid;
 • Juridische structuur;
 • Betalingsgedrag.

Voor ondersteuning van onze klanten kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adressen;
 • Historische gegevens over projecten en inzetten bij de klant;

Verwerking persoonsgegevens
Van het personeel dat bij ResultaatGroep in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Bankrekeningnummer;
 • Voor- en achternaam partner (indien van toepassing, voor bijvoorbeeld noodgevallen en/of pensioenadministratie);
 • Voor- en achternaam kind(eren) (indien van toepassing, voor bijvoorbeeld noodgevallen en/of pensioenadministratie);
 • Contactgegevens (overige) contactperso(o)n(en) voor noodgevallen.

Verwerkingsdoelen en grondslag
ResultaatGroep verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Aanbieden van haar specialisten;
 • Inzetten van haar specialisten;
 • (Af)leveren van goederen en/of diensten;
 • Afhandelen van uw betaling;
 • Verwerken van eventuele kortingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Uitnodigen voor activiteiten en bijeenkomsten;
 • Bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ResultaatGroep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

 • ResultaatGroep bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven (geen consumenten). Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.
 • Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.
 • Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
ResultaatGroep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ResultaatGroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Via de website wordt een cookie geplaatst van de Amerikaanse bedrijven Clicky en Google, als deel van hun webanalytics-diensten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ResultaatGroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacyoffice@resultaatgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

ResultaatGroep wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ResultaatGroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyoffice@resultaatgroep.nl.